Kasutamistingimused

Artiklid.eu kasutamistingimused

Mõisted

Artikli all mõistetakse mistahes kolmanda osapoole poolt loodud teksti Artiklid.eu lehel. Artiklid.eu ei vastuta artikli sisu- ega selle õigsuse eest.

Kasutaja all mõistetakse Artiklid.eu kõiki registreerunud kasutajaid.

Artikli sisestamine

Artikli sisestamiseks Artiklid.eu lehel peab Kasutaja olema eelnevalt registreerunud ja sisse loginud.

Artikli info

Kasutaja sisestab Artiklid.eu andmebaasi artikleid iseseisvalt. Artiklid.eu artiklite sisu kohta esitatud pretensioonide eest ei vastuta. Kui artikkel eksib heade tavade ja seaduste vastu, siis Artiklid.eu eemaldab selle oma lehelt.

Artikli avalikustamine

Regisreerunud kasutaja saab Artiklid.eu-sse lisada piiramatus koguses kuulutusi. Artiklid.eu revideerib kõiki artikleid ja võib neid eemaldada ette hoiatamata. Artikli avalikustamise hetkest alates annab autor loa kõigile kasutajatele seda artiklit vabalt kasutada ja levitada, tingimusel, et artikli sisu ja autori andmeid ei muudeta.

Artikli kehtivus

Artiklid ei aegu.

Artiklite eest tasumine

Artiklite sisestamine Artiklid.eu lehele on tasuta. Samuti avaldatud artiklite kasutamine kolmandate osapoolte poolt ei kuulu tasustamisele. Artikli autor loobub kõikidest rahalistest pretensioonidest avaldatud artiklite suhtes.

Artiklite levitamine

Kõik Artiklid.eu kasutajad võivad vabalt lehel leiduvaid artikleid kopeerida tingimusel, et artikli sisu ja autori andmeid ei muudeta.

Artikli sisu

Kliendid kasutavad lehekülge täielikult omal vastutusel. Artiklid.eu ei vastuta Kasutajate poolt Leheküljel tehtud pakkumiste seaduslikkuse, tõepärasuse ja kehtivuse eest ning muude Teenuste kasutamisest tulenevate Klientide kohustuste kohase täitmise eest.

Küsimused

Küsimuste korral saata saata meil Artiklid.eu klienditoele aadressil kasutajatugi@artiklid.eu.

Üldtingimused Artiklid.eu lehekülje kasutaja peab nõustuma järgmiste kasutamistingimustega (edaspidi “Tingimused”).

1. Tingimuste ulatus, kehtivus ja tõlgendamine

1.1 Tingimused kehtivad kõigi isikute (edaspidi: Klient) ja interneti lehekülje www.Artiklid.eu (edaspidi “Lehekülg”) omaniku (edaspidi “Artiklid.eu”) vahel Leheküljel olevate teenuste (sealhulgas, kuid mitte ainult artiklite avaldamise) (edaspidi “Teenused”) kasutamisel tekkivate õigussuhete kohta.

1.2 Lisaks Tingimustele reguleerivad Tehingusuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusnormid ja väljakujunenud head tavad.

1.3 Artiklid.eu on õigustatud Lehekülje ja Teenuste arengust tulenevalt ning nende parema ja turvalisema kasutamise huvides Tingimusi muutma ning täiendama. Muudatustest ja täiendustest Tingimustesteatatakse Kliendile Leheküljel asuvate vastavate teadete kaudu. Tingimuste muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest Leheküljel. Klient kinnitab oma nõustumisest muudatuste ja täiendustega Tingimustes Teenuse kasutamisega peale vastavate muudatuste/täienduste jõustumist.

1.4 Kui mõni Tingimuste säte osutub kehtetuks vastuolu tõttu õigus-normidega, ei tähenda see teiste sätete kehtetust.

2. Artiklid.eu staatus

2.1 Artiklid.eu pakub Klientidele välja virtuaalse koha, s.o. Lehekülje, kus Kliendid võivad avaldada, lugeda ja kopeerida artikleid.

2.2 Artiklite avaldamisi ja kopeerimist toimetavad Kasutad ilma Artiklid.eu sekkumiseta.

2.3 Artiklid.eu ei vastuta Lehekülje kaudu avaldatavate artiklite Kvaliteedi ja Kvantiteedi eest.

2.4 Kliendid kasutavad Lehekülge täielikult omal vastutusel. Artiklid.eu ei vastuta artiklites sisalduva teabe seaduslikkuse, tõepärasuse, kehtivuse ja headele tavadele vastamise eest ning muude Teenuste kasutamisest tulenevate Klientide kohustuste kohase täitmise eest.

3. Kliendi kohustused ja kinnitused

1. Klient kohustub:

3.1. Mitte kasutama Lehekülge ebaseaduslikeks tehinguteks ja/või pettusteks;

3.2. Mitte avaldama artikleid, mille autoriõigusi ta ei oma;

3.3 Tagama, et Lehekülje kasutamisel Kliendi poolt edastatud andmed, sealhulgas, kuid mitte ainult elektroonilised andmed (s.o. failid, programmid, elektronposti saadetised jne.) (edaspidi “Kliendi Informatsioon”):

3.3.1 ei ole eksitavad, ebatäpsed ja/või väärad;

3.3.2 ei sisalda pakkumisi keelatud või piiratud tsiviilkäibega asjade/teenuste ostuks/ müügiks/ üürimiseks/ rentimiseks;

3.3.3 ei riku kolmandate isikute intellektuaalse omandi õigusi või teisi kolmandate isikute varalisi ja/või mittevaralisi õigusi;

3.3.4 ei ole vastuolus seaduste ja muude kohaldatavate õigusaktidega (sealhulgas, kuid mitte ainult tarbijakaitset, konkurentsi ja asjade/teenuste võõrandamist ja osutamist reguleerivate õigus-aktidega);

3.3.5 ei ole vastuolus heade kommetega;

3.3.6 ei sisalda viirusi ja muid arvutiprogramme või faile, mis segavad kahjustavad või muul viisil häirivad Lehekülje normaalset kasutamist, mis võivad Lehekülje kasutamise tulemusena salvestuda Kliendi arvutisse ja/või segada, kahjustada või muul viisil häirida selle normaalset funktsioneerimist või mis salvestatuna Kliendi poolt oma arvutisse võivad segada, kahjustada või muul viisil häirida selle normaalset funktsioneerimist;

3.4 Hoidma Lehekülje kasutamiseks fikseeritud salasõna ja kasutajatunnust nii, et see ei satuks kolmandate isikute kätte, välja arvatud juhul, kui Klient on selliseid kolmandaid isikuid volitanud ennast esindama Teenuste kasutamisel;

3.5 Koheselt elektronposti teel informeerima Artiklid.eu kõikidest andmetest ja asjaoludest, mis on muutunud, võrreldes Lehekülje kasutajaks registreerumisel esitatutega;

3.6 Koheselt elektronposti teel informeerima Artiklid.eu Lehekülje kasutamiseks fikseeritud salasõna ja/või kasutajatunnuse kaotamisest või sattumisest kolmandate isikute valdusse.

# Klient kinnitab iga toimingu tegemisega Leheküljel:

3.7. Et on kas:

* vähemalt 18- aastane Eesti Vabariigi seaduste kohaselt täielikult teovõimeline füüsiline isik;

või

* kohaselt registreeritud juriidiline isik, mille esindajal kõik volitused sellise juriidilise isiku eest ja nimel Lehekülje kasutamiseks, sellise juriidilise isiku nimel tegutsemiseks ning sellisele juriidilisele isikule kohustuste võtmiseks.

3.8 Et täidab kohaselt kõiki Tingimuste punktides 3.1.- 3.11. toodud kohustusi;

3.9 Et Tingimustega nõustumisel ei ole Kliendi ja Artiklid.eu tahe suunatud muude õigussuhete tekitamisele kui sellele, mis Tingimustes selgesõnaliselt kirjas on;

3.11 Et on teadlik ja nõustub täielikult asjaoluga, et Artiklid.eu-l on Tingimuste p.-s 4.6 fikseeritud juhtudel õigus edastada Artiklid.eu poolt valitud usaldusväärsetele koostööpartneritele informatsiooni, mida Artiklid.eu on Kliendilt Lehekülje kasutajaks registreerumisel ja Lehekülje kasutamise käigus küsinud ning mis koguneb Kliendi kohta muul viisil Lehekülje kasutamise teel.

# Artiklid.eu õigused ja kohustused

4.1 Artiklid.eu kohustub kohaselt teavitama Klienti Tingimuste muudatustest Leheküljel avaldatavate vastavate teadete kaudu.

4.2 Artiklid.eu on õigustatud omal valikul kas piirama või tühistama Kliendi Lehekülje kasutamisõigust juhul, kui Klient ei täida kohaselt Tingimuste järgseid kohustusi, kui Kliendi Tingimuste järgsed kinnitused on eksitavad ja/või väärad või kui Klient on esitanud Lehekülje kasutajaks registreerumisel või Lehekülje kasutamisel informatsiooni mis on väär, eksitav ja/või ebatäpne.

4.3 Artiklid.eu on igal ajal õigustatud Lehekülje ja Teenuste arengust tulenevalt ning nende parema ja turvalisema kasutamise huvides Tingimusi ühepoolselt muutma ning täiendama.

4.4 Artiklid.eu on igal ajal õigustatud jälgima Leheküljel toimuvat tegevust sealhulgas, kuid mitte ainult jälgima Lehekülje kasutajate poolt tehtavaid ostu/müügi pakkumisi. Artiklid.eu võib teha uurimusi kõigi väidetavate Tingimuste rikkumiste osas kasutades selleks kõiki seaduslikke vahendeid.

4.5 Artiklid.eu on igal ajal õigustatud eemaldama Leheküljelt selle kasutajate poolt tehtud pakkumisi juhul, kui sellised pakkumised on vastuolus Tingimuste, heade kommete või kehtivate õigusaktidega. Samuti on Artiklid.eu igal ajal õigustatud tegema Lehekülje parema kasutamise huvides Lehekülje piires andmete ümberpaigutusi Lehekülje kasutajate poolt sisestatud pakkumiste osas muutmata sealjuures selliste pakkumist sisu.

4.6 Informatsiooni, mida Artiklid.eu on Kliendilt Lehekülje kasutajaks registreerumisel ja Lehekülje kasutamise käigus küsinud ja mis koguneb Kliendi kohta muul viisil Lehekülje kasutamise teel, kasutab Artiklid.eu Teenuste edasiarendamiseks ja personaliseerimiseks. Artiklid.eu ei võõranda sellist informatsiooni kolmandatele isikutele ega anna seda muul viisil nende kasutusse. Vaatamata eeltoodule reserveerib Artiklid.eu endale õiguse teha tulevikus koostööd tema poolt valitud usaldusväärsete kolmandate isikutega eesmärgiga laiendada, parendada ja muul viisil arendada Teenuseid ning sellise koostöö käigus võib osutuda vajalikuks andmetevahetuse sellise usaldusväärse partneriga.

# Muud sätted

5.1 Lehekülje kasutamisest tulenevatele õigussuhetele Kliendi ja Artiklid.eu vahel rakendatakse Eesti Vabariigi õigusakte.

5.2 Lehekülje kasutamisest tulenevad Kliendi ja Artiklid.eu vahelised vaidlused antakse lahendada Tallinna Linnakohtusse.

Be Sociable, Share!